Privacyverklaring

1. Inleiding

EZ Praktijk voor Psychodiagnostiek en de Praktijk voor Psychiatrische Consultatie en Psychologisch onderzoek (hierna: PPC & PO) is een expertisepraktijk die zich bezig houdt met het verrichten van psychodiagnostisch onderzoek (bestaande uit psychiatrisch en psychologisch onderzoek) in opdracht van verzekeringsartsen, bedrijfsartsen en op verzoek van andere hulpverleners of (hulpverlenings)instanties.

De praktijkruimte van PPC & PO is gevestigd aan de Meent 12-A, 4817 NW te Breda. PPC & PO heeft als postadres Postbus 2158, 5260 CD te Vught en is ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 17276286.

PPC & PO is verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die PPC & PO ontvangt:

- via de opdrachtgevers (dit zijn verzekeringsartsen, bedrijfsartsen of andere hulpverleners en (hulpverlenings)instanties).

- via uzelf, doordat u deze uit eigen beweging, en met uw toestemming, aan PPC & PO verstrekt bij het expertise-onderzoek.

U en de opdrachtgevers voor de expertise-onderzoeken moeten erop kunnen vertrouwen dat PPC & PO zorgvuldig en veilig met de verzamelde persoonsgegevens omgaat. PPC & PO is zich hiervan bewust en zorgt ervoor dat de privacy gewaarborgd blijft, onder meer door adequate maatregelen op het gebied van beveiliging van de verzamelde informatie, dataminimalisatie en transparantie.

In deze privacyverklaring beschrijft PPC & PO welke persoonsgegevens PPC & PO van/over u ontvangt, voor welke doeleinden PPC & PO deze verwerkt, hoe PPC & PO met deze persoonsgegevens omgaat en welke rechten u in dat kader heeft.

2. Persoonsgegevens, doeleinden en verwerkingsgronden

  • Categorieën van persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. PPC & PO verwerkt de volgende persoonsgegevens:

1. NAW-gegevens (voorletter(s); voornaam; tussenvoegsel(s); achternaam; titel achternaam; privéadres of postadres; huisnummer; huisnummer toevoeging; postcode; woonplaats; land).

2. Burger Service Nummer (BSN).

3. Overige persoonskenmerken (geslacht; geboortedatum; geboorteplaats).

4. Communicatiegegevens (privé-telefoonnummers (mobiel nummer of huistelefoon-nummer); e-mail-adres (privé)).

Uw personalia zijn nodig om u te kunnen identificeren, om met u te communiceren, om op een correcte wijze een expertise-rapport of een brief te kunnen opstellen. Uw postadres en/of privéadres (inclusief land) zijn nodig of het expertiserapport in conceptvorm of in definitieve vorm naar u toe te kunnen sturen.

Het volledige postadres wordt altijd opgevraagd, omdat het helpt om uw identiteit goed te kunnen verifiëren (omdat mensen bijvoorbeeld kunnen wonen op een adres waar andere personen dezelfde of een soortgelijke achternaam hebben). Ook bieden wij u de mogelijkheid een afwijkend adres op te geven.

Uw BSN wordt gebruikt om, bij sommige opdrachtgevers, te vermelden in het expertiserapport, zodat de opdrachtgever het expertiserapport met behulp van het BSN aan het juiste dossier kan toevoegen.

Geboortedatum: uw geboortedatum wordt gebruikt om u correct te identificeren.

E-mailadres: elektronische communicatie is snel, effectief, milieuvriendelijk en efficiënt. Om rechtstreeks elektronisch met u te kunnen communiceren, kan PPC & PO u verzoeken of u uw e-mailadres wilt verstrekken. Dat kan dan gaan over het maken van afspraken of het verbeteren van bepaalde passages in het expertiserapport.

Telefoonnummer: uw telefoonnummer is voor PPC & PO van belang om eenvoudig en snel contact met u op te kunnen nemen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn om een afspraak te kunnen verzetten, om u door te kunnen geven als een afspraak onverhoopt pas later kan beginnen of om met u te kunnen overleggen als u vragen mocht hebben of als u andere zaken wit bespreken, die te maken hebben met het expertise-onderzoek.

  • Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens

PPC & PO verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1. Voor het kunnen opstellen van een expertiserapport, waarvoor een opdracht is aangevraagd.

2. Voor het kunnen toesturen van het expertiserapport aan de opdrachtgever (wat alleen kan als u daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven).

3. Voor het kunnen toesturen van een declaratie aan de opdrachtgever (waarvoor inmiddels ook maatregelen genomen zijn om uw gegevens te beschermen).

4. Voor het voeren van de verplichte eigen administratie van de praktijk.

5. Voor het kunnen realiseren van de wettelijke bewaarplicht van expertiserapporten.

6. PPC & PO zal uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan hier-boven is aangegeven zal gaan gebruiken, dan zal dat uitsluitend plaatsvinden op de grondslag van uw uitdrukkelijk toestemming.


3. Met wie deelt PPC & PO uw persoonsgegevens?

PPC & PO gaat discreet en zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en zal uw gegevens nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekken aan derden. PPC & PO verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan de opdrachtgever die het expertiserapport heeft aangevraagd.


4. Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen gedurende de wettelijke verplichte bewaartermijn voor expertiserapporten. Uw persoonsgegevens worden na deze termijn niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt of zolang PPC & PO bij wet verplicht is om dat te doen.


5. Beveiliging van uw persoonsgegevens

PPC & PO heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. PPC & PO staat er voor in dat de door ons ingeschakelde verwerkers en/of derden zich houden aan deze Verordening en aan de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens om gaan zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Binnen PPC & PO kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt en ingezien door medewerkers van PPC & PO, die hier, gelet op hun functie, noodzakelijkerwijs toegang toe moeten hebben. Deze medewerkers hebben daarbij een wettelijk bepaalde geheimhoudingsplicht.


6. Reglement voor de verwerking van persoonsgegevens en wijzigingen van het privacybeleid van PPC & PO

PPC & PO kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen conform de daarvoor geldende regelingen en procedures. Indien de wijzigingen voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop.


7. Uw rechten

U heeft het recht PPC & PO te verzoeken om:

- inzage te geven in uw persoonsgegevens (zoals uw adres of telefoonnummer),

- uw persoonsgegevens (zoals uw adres of telefoonnummer) te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;

- uw persoonsgegevens te beperken; en/of

- uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde.

Indien en voor zover PPC & PO uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Voorts heeft u het recht om tegen gegevensverwerking door PPC & PO bezwaar te maken.

PPC & PO zal uw verzoek beoordelen met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die PPC & PO heeft ondernomen naar aanleiding van uw verzoek of bezwaar.

Deze termijn kan PPC & PO met twee maanden verlengen indien de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat PPC & PO krijgt daartoe aanleiding geeft. PPC & PO zal u in dat geval informeren.

U heeft tot slot op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn te vinden op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens.


8. Contact

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of indien u onjuistheden en/of onvolkomenheden signaleert, stelt PPC & PO het op erg op prijs als u dit bij ons meldt. U kunt contact met ons opnemen via: praktijkmeent@gmail.com.

Versie: 25 mei 2018